CMPGB

ANUNȚ IMPORTANT

A N U N Ţ pentru ocuparea unui post de Gestionar Depozit COMPANIA MUNICIPALA PARCURI SI GRADINI S.A angajează GESTIONAR DEPOZIT pe perioada determinata de 3 luni, cu fracțiune de norma de 5 h/zi. In vederea depunerii candidaturii, candidații trebuie sa îndeplinească următoarele condiții generale: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condițiile specifice necesare : 1. Cunoașterea utilajelor specifice domeniului de activitate; 2. Carnet conducere categoria B; 3. Experiența anterioara constituie avantaj; 4. Cunoștințe evidențierea bunurilor. Condiții minimale: 1. studii medii 2. disponibilitate pentru constituire garanție Constituie avantaj: - permis de conducere alte categorii; - cunoștințe mecanice. Candidaturile se vor trimite la adresa de email: iustin.rosca@cmpgb.ro Termen depunere candidatura: 07.12.2022 ora 11.00. Numai persoanele selectate vor fi contactate si programate la interviu.

Servicii

AMENAJARE PEISAGISTICĂ ȘI ÎNTREȚINERE PARCURI ȘI GRĂDINI

AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI PRIVATE

Contact

Mesaj de contact

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#